2021 SORGPROSJEKT / MOURNING PROJECT / TRAUERPROJEKT

September 2021: Presentasjon av Sorgprosjekt/Mourning Project/Trauerprojekt I, II og III
i museet Gedenkstätte in der JVA, Wolfenbüttel (Tyskland).
Familien har bidratt i filmen laget til den 76. Befreiungstag, 2021, 11. april.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.