2010- Binding Together

Binding Together is an art project produced in solidarity with the work of Amnesty International that invites contributions from anyone that wishes to participate.

Loom A loom is to be produced. Materials are secondhand clothes provided by Fretex, a company run by the Norwegian Salvation Army. At the reopening of Oslo Cathedral, 18. April 2010, after three years of conservation, only the basic fabric in the art work Binding Together was made ready. As the loom grows, it will be raised, ending in a hanging web. The work will continue until Lent 2011.

Consept Binding Together is an art project that intends to visualize and reflect the activity and the people that have been in the cathedral space. It is a collaborative project that demands the participation of many hands in order to become realized. Nobody knows exactly how this will end, and no one has the ownership of the outcome, the result belongs to all. This project seeks to bridge Christian ideals and contemporary challenges. Amnesty International works in our time globally for individuals that are persecuted for their convictions, religious or political. The Church wishes to show her solidarity with these efforts. Binding Together intends to reflect the unending web structure of good will that is present in the world and in Oslo Cathedral concretely.

Documentation The process will continuously be documented and linked to the websites of Oslo Cathedral and Amnesty International. Every week there will be taken photos, video or stills that show the binding and the growing loom. Only hands in work, no recognizable faces will be presented on the net.

Result The binding structure of the loom will by necessity vary. It has to organize itself by the choices taken by those who participate. But since the “weaving technique” is based on binding and knots, the outcome will have no beginning or end; it becomes constructively flexible for additions in all directions. The loom can become as big as one pleases, it will be interactive while it grows and may be exported physically or digitally. The resulting fabric structure can be used as a carpet to sit upon or below. It can be utilized in several ways, catechetically or aesthetically, maybe in performances.

Making

  1. Choose a textile/cloth
  2. Make a weft  material: width 10-15 cm and length 30-70 cm, dependent on the quality of the fabric
  3. Bind your weft material to the last loose end of the weft (horizontal)
  4. Knot your material your material to at least one warp “thread” (vertical)
  5. Leave a loose end of your weft, at least 15 cm, to the next participant

Thanks for all contributions!

Links/lenker Presentasjon/Presentation Oslo domkirke/Cathedral Amnesty International

 

Binde sammen er et kunstprosjekt laget i solidaritet med Amnesty’s arbeid, som inviterer til deltagelse fra alle som vil være med. Prosjektet  startet ved åpningen av Oslo domkirke 18. april 2010 og vil bli avsluttet til fasten 2011.

 

Teppe Det skal lages et teppe. Materiale er 2. sortering klær fra Fretex. Ved åpningen 18. april er bare renningen i veven klar. Etter hvert som teppet vokser, vil det heves det opp fra gulvet til et heng. Arbeidet tenkes pågå i ett år.

Konsept Binde sammen/Binding Together er et kunstprosjekt som skal synliggjøre og speile den aktivitet og de mennesker som har vært i kirkerommet. Dette er et fellesskapsprosjekt der mange må bidra for å skape noe sammen. Ingen vet helt hva dette vil bli og ingen skal ha eierskap til resultatet, det er alles. Prosjektet søker å bygge bro mellom kristendommens idealer og samtidens utfordringer. Amnesty arbeider i vår tid globalt for alle dem som forfølges for sine meningers eller overbevisningers skyld, det være seg politisk eller religiøst. Dette arbeidet vil Kirken vise sin solidaritet overfor. Binde sammen/Binding Together skal reflektere det nett av god vilje som er tilstede i verden, og helt konkret i Oslo domkirke.

Dokumentasjon Prosessen dokumenteres fortløpende og legges ut som en lenke under domkirkens nettside, med lenke videre til Amnesty. Hver uke gjøres dokumentasjon, video og stillbilder av knytting og fremveksten av resultatet. Bare hender i arbeid legges ut, ingen gjenkjennelige ansikter. Resultat Sammenbindingen blir variert, den organiserer seg selv ved alle de mennesker og hender som blir med. Resultatet blir fleksibelt for videre utbygging i alle retninger, fordi der er knutebasert så har det ingen begynnelse eller slutt. Arbeidet blir så stort det vil, det blir interaktivt mens det vokser og det kan eksporteres fysisk og digitalt. Som nett, blir verket også et teppe en kan sitte på eller sitte under. Dette kan utnyttes og brukes kateketisk eller estetisk alt etter behov. Tillagning

  1. Velg deg et plagg/tekstil
  2. Lag deg et emne: bredde 10-15 cm og lengde 30-70 cm, avhengig av materialkvaliteten
  3. Bind ditt emne sammen med siste innslagstråd (horisontale tøyremser) i veven
  4. Knytt ditt innslag fast i en renningstråd (vertikal tøyremse)
  5. La en fri ende på minst 15 cm henge igjen til neste kvinne/mann

Takk til alle som deltar!